Sağlık Turizmi İçin Giyilebilirler: Perspektifler ve Model Önerisi / Wearables for Health Tourism: Perspectives and Model Suggestion

Abstract

INTRODUCTION: Internet of Things (IoT) has been taking wide place in our daily lives. Among different solution ways in terms of IoT, wearables take a remarkable role because of their compact structures and the mobility. By using wearables, it is very easy to sense a person’s movements and gather characteristic data, which may be processed for desired outcomes if intelligent inferencing. As associated with this, wearables can be effectively used for health tourism operations. As wearables already proved their capabilities for healthcare-oriented applications, the perspective may be directed to health tourism purposes. In this way, positive contributions may be done in the context of not only patients’ well-being but also other actors such as health staff and tourism agencies.

OBJECTIVES: Objective of this paper is to evaluate the potential of wearables in health tourism applications, provide a model suggestion, and evaluate it in the view of different actors enrolling in health tourism ecosystems. Within this objective, research targets were directed to the usage ways of wearables in health tourism, ensuring model structures as meeting with the digital transformation advantages, and gather some findings thanks to feedback by patients, health staff, and agencies.

METHODS: The research firstly included some views on what is health tourism, how the IoT, mobile solutions as well as wearables may be included in the ecosystem. Following to that, the research ensured a model suggestion considering wearables and their connections to health tourism actors. Finally, the potentials of wearables and the model suggestion was evaluated by gathering feedback from potential / active health tourists, health staff, and agency staff.

RESULTS: The research revealed that the recent advancements in wearables and the role of digital transformation affects health tourism. In this context, there is a great potential to track and manage states of all actors in a health tourism eco system. Thanks to data processing and digital systems, it is effective to rise fast and practical software applications for health tourism. In detail, this may be structured in a model where typical IoT and wearable interactions can be connected to sensors, databases, and the related users. According to the surveys done with potential / active health tourists, health staff, and agency staff, such a model has great effect to advance the health tourism.

CONCLUSION: The research study shows positive perspectives for both present and future potentials of wearable and health tourism relation. It is remarkable that rapid advancements in IoT can trigger health tourism and the future of health tourism may be established over advanced applications including data and user-oriented relations.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ / Health Tourism with Data Mining: Present State and Future Potentials

Yüksek Lisans tez çalışmam kapsamında gerçekleştirdiğim araştırmalara ilişkin olarak, Sağlık Turizmi uygulamalarında Veri Madenciliği uygulama potansiyellerine değinen makalemiz yayınlandı:

Abstract: Health Tourism is a trendy interest area as it allows individuals to travel another country for receiving health services while experiencing touristic opportunities. There are many benefits of health tourism in terms of costs, services, and experiences. By combining both health and tourism area, it welcomes many research directions in not only healthcare and tourism but also marketing and business management. Among these the area of Health Tourism is intensively connected with digital solutions since it is important to reach out individuals in different countries and enabling them to decide and come to the host country for receiving services. So, the data is very important for establishing innovative Health Tourism applications. However, one question arising is about how to analyze, process and use the data effectively within the purposes of such applications. This paper tries to answer this question from the perspective of Data Mining. As the Data Mining allows creating descriptive and predictive new knowledge from the known data, its use in digital Health Tourism applications has a remarkable value. In this context, this paper firstly ensures the connection between Health Tourism and Data Mining, and then discusses about present state as well as the future. It is believed that the outcomes from this paper will be a triggering factor for further research in Data Mining, which is currently a niche application way in Health Tourism.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Sağlık turizminde dijital dönüşümü incelediğimiz bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Özet: Sağlık turizmi özellikle günümüzde ülkeler arası seyahatin daha mümkün hale gelmesiyle birlikte önemini artıran bir kavram haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın farklı destinasyonlarda giderilebilmesi ve bu ihtiyaçlarla birlikte turizm yaklaşımlarının harmanlanması, sağlık turizmini geleceği oldukça parlak bir araştırma alanı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca insanların teknolojik araçlarla bilgiye erişim ve seyahat konusunda daha çok imkânlara sahip olması, gözleri dijital dönüşümün sağlık turizmi içerisindeki etkisine çevirmektedir. Dijital dönüşüm hayatın her alanını şekillendirmekte ve bunlar arasında sağlık turizmi de yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık turizminde dijital dönüşüm kavramını irdelemek, bu doğrultuda güncel eğilimleri ele alarak aynı zamanda geleceğe yönelik fikirler de ortaya koymaktır. Çalışmada yakın zaman ölçeğinde dijital dönüşümde anahtar rol oynayan konu başlıkları ele alınmış, yine gelecek süreçlerde farklı çalışmalara yol göstermesi adına çeşitli öngörüler açıklanmıştır.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1