Sağlık Profesyonellerinin Sağlık Turizmi Farkındalığı: Genel Perspektif ve Dijital Dönüşüme İlişkin Görüşler / Health Tourism Awareness of Health Professionals : Views on General Perspective and Digital Transformation

As in every sector, employees contribute to health tourism. Since the subject is health, the approach of health professionals should be positive and their knowledge should be sufficient. It is important when the general awareness is thought and it was connected with the latest trends including even digital transformation. So, the connection among health professionals and the most recent factors regarding awareness should be examined by evaluating accordingly feedback from the area. This research addresses the main theme of health tourism awareness of health professionals and aims to illuminate the perspectives of employees on digital transformation in this dynamic field. The findings illustrate the enrichment of important intersections between health professionals and the expanding field of health tourism.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

Sağlık Turizmi İçin Giyilebilirler: Perspektifler ve Model Önerisi / Wearables for Health Tourism: Perspectives and Model Suggestion

Abstract

INTRODUCTION: Internet of Things (IoT) has been taking wide place in our daily lives. Among different solution ways in terms of IoT, wearables take a remarkable role because of their compact structures and the mobility. By using wearables, it is very easy to sense a person’s movements and gather characteristic data, which may be processed for desired outcomes if intelligent inferencing. As associated with this, wearables can be effectively used for health tourism operations. As wearables already proved their capabilities for healthcare-oriented applications, the perspective may be directed to health tourism purposes. In this way, positive contributions may be done in the context of not only patients’ well-being but also other actors such as health staff and tourism agencies.

OBJECTIVES: Objective of this paper is to evaluate the potential of wearables in health tourism applications, provide a model suggestion, and evaluate it in the view of different actors enrolling in health tourism ecosystems. Within this objective, research targets were directed to the usage ways of wearables in health tourism, ensuring model structures as meeting with the digital transformation advantages, and gather some findings thanks to feedback by patients, health staff, and agencies.

METHODS: The research firstly included some views on what is health tourism, how the IoT, mobile solutions as well as wearables may be included in the ecosystem. Following to that, the research ensured a model suggestion considering wearables and their connections to health tourism actors. Finally, the potentials of wearables and the model suggestion was evaluated by gathering feedback from potential / active health tourists, health staff, and agency staff.

RESULTS: The research revealed that the recent advancements in wearables and the role of digital transformation affects health tourism. In this context, there is a great potential to track and manage states of all actors in a health tourism eco system. Thanks to data processing and digital systems, it is effective to rise fast and practical software applications for health tourism. In detail, this may be structured in a model where typical IoT and wearable interactions can be connected to sensors, databases, and the related users. According to the surveys done with potential / active health tourists, health staff, and agency staff, such a model has great effect to advance the health tourism.

CONCLUSION: The research study shows positive perspectives for both present and future potentials of wearable and health tourism relation. It is remarkable that rapid advancements in IoT can trigger health tourism and the future of health tourism may be established over advanced applications including data and user-oriented relations.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ / Health Tourism with Data Mining: Present State and Future Potentials

Yüksek Lisans tez çalışmam kapsamında gerçekleştirdiğim araştırmalara ilişkin olarak, Sağlık Turizmi uygulamalarında Veri Madenciliği uygulama potansiyellerine değinen makalemiz yayınlandı:

Abstract: Health Tourism is a trendy interest area as it allows individuals to travel another country for receiving health services while experiencing touristic opportunities. There are many benefits of health tourism in terms of costs, services, and experiences. By combining both health and tourism area, it welcomes many research directions in not only healthcare and tourism but also marketing and business management. Among these the area of Health Tourism is intensively connected with digital solutions since it is important to reach out individuals in different countries and enabling them to decide and come to the host country for receiving services. So, the data is very important for establishing innovative Health Tourism applications. However, one question arising is about how to analyze, process and use the data effectively within the purposes of such applications. This paper tries to answer this question from the perspective of Data Mining. As the Data Mining allows creating descriptive and predictive new knowledge from the known data, its use in digital Health Tourism applications has a remarkable value. In this context, this paper firstly ensures the connection between Health Tourism and Data Mining, and then discusses about present state as well as the future. It is believed that the outcomes from this paper will be a triggering factor for further research in Data Mining, which is currently a niche application way in Health Tourism.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Sağlık turizmi kapsamında engelli dostu mobil hizmetler ve etkin iletişime değinen bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Özet: Sağlığı koruma, iyileştirme, tedavi gibi amaçlara yönelik seyahatler olarak değerlendirilen sağlık turizmini gerek teorisyenler gerek uygulamacılar açısından, ilginin hızla arttığı bir alan olarak değerlendirebilmek mümkündür. Sağlık turizmi özellikle son yıllarda yıldızı parlayan bir alan gibi algılanansa da faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde geçmişinin eski Yunan imparatorluğu dönemine kadar dayandığını söyleyebilmek mümkündür. Günümüzde turizm, ekonomi ve kültürel etkileşim içerisinde farklı katma değer oluşturma potansiyelleri sağlık turizmi çalışmaların önemini günden güne artırmaktadır. Yaşadığımız dönem itibarıyla teknolojik gelişmeler ve küresel etkileşimler sağlık turizminde dönüşümlere sebep olmaktadır. Özellikle dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi sağlık turizmi alanında da değişimlerin yaşanmasına öncülük etmektedir. Mobil hizmetler ve mobil uygulamaların sağlık turizmi faaliyetlerinin hedef kitlelere ulaştırılması sürecinde kullanıldığı görülmektedir. Sağlık turizminin sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkes için gerekli olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, oldukça önemli bir kitlenin de engelli bireyler olduğu açıkça ortadadır. Engelli bireyleri turizm sektöründe olduğu gibi sağlık turizmi faaliyetleri içinde önemli bir niş pazar ve hedef kitle olarak kabul etmek gerekmektedir. Söz konusu hedef kitle ile sağlıklı bir iletişim sürecinin sağlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gereklilik engelli bireylerin sağlık turizmi hizmetlerine ulaşımını ve kullanımını kolaylaştıracaktır. Ayrıca iletişimin doğası gereği elde edilecek geribildirimler sorun ve aksaklıkların tespit edilip, çözümlenmesinin de yolunu açacaktır. Bu çalışmada engelli bireylere ya da sağlık-turizm alanlarına yönelik mobil hizmetler etkin iletişim bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca konu kapsamı sağlık turizmi boyutunda değerlendirilerek geleceğe yönelik yorumlarda bulunulmuştur.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1