Sağlık Profesyonellerinin Sağlık Turizmi Farkındalığı: Genel Perspektif ve Dijital Dönüşüme İlişkin Görüşler / Health Tourism Awareness of Health Professionals : Views on General Perspective and Digital Transformation

As in every sector, employees contribute to health tourism. Since the subject is health, the approach of health professionals should be positive and their knowledge should be sufficient. It is important when the general awareness is thought and it was connected with the latest trends including even digital transformation. So, the connection among health professionals and the most recent factors regarding awareness should be examined by evaluating accordingly feedback from the area. This research addresses the main theme of health tourism awareness of health professionals and aims to illuminate the perspectives of employees on digital transformation in this dynamic field. The findings illustrate the enrichment of important intersections between health professionals and the expanding field of health tourism.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

Sağlık Turizmi İçin Giyilebilirler: Perspektifler ve Model Önerisi / Wearables for Health Tourism: Perspectives and Model Suggestion

Abstract

INTRODUCTION: Internet of Things (IoT) has been taking wide place in our daily lives. Among different solution ways in terms of IoT, wearables take a remarkable role because of their compact structures and the mobility. By using wearables, it is very easy to sense a person’s movements and gather characteristic data, which may be processed for desired outcomes if intelligent inferencing. As associated with this, wearables can be effectively used for health tourism operations. As wearables already proved their capabilities for healthcare-oriented applications, the perspective may be directed to health tourism purposes. In this way, positive contributions may be done in the context of not only patients’ well-being but also other actors such as health staff and tourism agencies.

OBJECTIVES: Objective of this paper is to evaluate the potential of wearables in health tourism applications, provide a model suggestion, and evaluate it in the view of different actors enrolling in health tourism ecosystems. Within this objective, research targets were directed to the usage ways of wearables in health tourism, ensuring model structures as meeting with the digital transformation advantages, and gather some findings thanks to feedback by patients, health staff, and agencies.

METHODS: The research firstly included some views on what is health tourism, how the IoT, mobile solutions as well as wearables may be included in the ecosystem. Following to that, the research ensured a model suggestion considering wearables and their connections to health tourism actors. Finally, the potentials of wearables and the model suggestion was evaluated by gathering feedback from potential / active health tourists, health staff, and agency staff.

RESULTS: The research revealed that the recent advancements in wearables and the role of digital transformation affects health tourism. In this context, there is a great potential to track and manage states of all actors in a health tourism eco system. Thanks to data processing and digital systems, it is effective to rise fast and practical software applications for health tourism. In detail, this may be structured in a model where typical IoT and wearable interactions can be connected to sensors, databases, and the related users. According to the surveys done with potential / active health tourists, health staff, and agency staff, such a model has great effect to advance the health tourism.

CONCLUSION: The research study shows positive perspectives for both present and future potentials of wearable and health tourism relation. It is remarkable that rapid advancements in IoT can trigger health tourism and the future of health tourism may be established over advanced applications including data and user-oriented relations.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİNDE VERİ MADENCİLİĞİ / Health Tourism with Data Mining: Present State and Future Potentials

Yüksek Lisans tez çalışmam kapsamında gerçekleştirdiğim araştırmalara ilişkin olarak, Sağlık Turizmi uygulamalarında Veri Madenciliği uygulama potansiyellerine değinen makalemiz yayınlandı:

Abstract: Health Tourism is a trendy interest area as it allows individuals to travel another country for receiving health services while experiencing touristic opportunities. There are many benefits of health tourism in terms of costs, services, and experiences. By combining both health and tourism area, it welcomes many research directions in not only healthcare and tourism but also marketing and business management. Among these the area of Health Tourism is intensively connected with digital solutions since it is important to reach out individuals in different countries and enabling them to decide and come to the host country for receiving services. So, the data is very important for establishing innovative Health Tourism applications. However, one question arising is about how to analyze, process and use the data effectively within the purposes of such applications. This paper tries to answer this question from the perspective of Data Mining. As the Data Mining allows creating descriptive and predictive new knowledge from the known data, its use in digital Health Tourism applications has a remarkable value. In this context, this paper firstly ensures the connection between Health Tourism and Data Mining, and then discusses about present state as well as the future. It is believed that the outcomes from this paper will be a triggering factor for further research in Data Mining, which is currently a niche application way in Health Tourism.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZM İŞLETMELERİNİN SATIŞ PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Özet: Bu çalışmada Kuşadası ilçesinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip, dental turizm hizmetleri sunan altı diş kliniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde kliniklerin genel bilgileri, tedavi türleri, hasta potansiyelleri, pazarlama çözümleri, reklam ve sosyal medya stratejileri konusunda bilgiler alınmıştır. Ayrıca kliniklerin sağlık turizminin geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili önerileri de toplanmıştır. Yapılan görüşmeler bağlamında uygulanan içerik analizi neticesinde çok çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, kliniklerin kaliteli hizmet sunma motivasyonlarının yüksek olduğu, dental turizminde tıbbi ve estetik uygulamaların yanısıra dijital laboratuvar kullanımının da yaygınlaştığı anlaşılmış, hasta potansiyellerinin çoğunlukla İngiltere’yi kapsadığı, yine Orta Avrupa‘ya da açılma hedeflerinin söz konusu olduğu dikkat çekmiştir. Satış pazarlama ekseninde dikkate alındığında ise kliniklerin güncel bilgi ve iletişim teknolojilerine olan adaptasyonlarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiş, genel olarak faaliyetlerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli dijital araçlar yardımıyla desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri de, kliniklerin satış pazarlama süreçlerinde dijital araçlar üzerinden gerçekleştirdikleri tanıtım uygulamalarında esnekliğe daha fazla ihtiyaç duydukları, geleceğin bu yönde politikalar ve desteklerle şekillendirilmesi gerektiği yönündeki ortak görüşlerdir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

SAĞLIK TURİZMİ PERSPEKTİFİNDE BABYMOON: GÜNCEL DURUM VE GELECEĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Özet: Sağlık turizmi, bireylerin sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ya da mevcut sağlık durumlarının geliştirilmesi ve korunması adına farklı ülkelere gerçekleştirilen turizm odaklı seyahatleri tanımlamaktadır. Özellikle küreselleşme ve uluslararası boyutta sağlık hizmetleri sunulması yönünde oluşan sosyal, teknolojik olanaklar, sağlık turizmi faaliyetlerinin ve bu yönde bir araştırma alanının oluşmasını tetiklemiştir. Sağlık turisti olarak da adlandırılan bireyler sağlık hizmetlerini farklı ülkelerden alırken turizm etkileşimini içeren bir süreci de tecrübe edebilmektedir. Sağlık yönüyle düşünüldüğünde ise alınacak olan hizmetler ve sağlık turistlerine atfedilen nitelikler dolayısıyla çok çeşitli sağlık turizmi konu alanları da tanımlanabilmektedir. Babymoon söz konusu alanlardan biri olarak oldukça dikkat çekmektedir. Çiftlerin yeni bebekleri dünyaya gelmeden önce gerçekleştirdikleri ve doğum öncesi balayı olarak da ifade edilen babymoon, son zamanların popüler seyahat türleri arasında yer almaktadır. ABD. merkezli ortaya çıktığı kabul edilen babymoon, sadece bir tatil amaçlı aktivite olmamakta, aynı zamanda çiftlerin ve özellikle annenin doğum öncesi stresini atmalarını, sağlık seviyelerini iyileştirmelerini sağlayan bir sürece tekabül etmektedir. Bu durumu itib ariyle babymoon sağlık turizmi araştırmalarının merkezinde yer alan bir araştırma konusuna dönüşmüş durumdadır. Babymoon aktiviteleri tipik bir balayı ya da standart tatil aktivitelerinin ötesine geçerek, hamilelik süreci ve doğuma ilişkin fiziksel ve ruhsal birçok sağlık odaklı hizmetleri içermektedir. Bir wellness turizmi olarak da kabul edebileceğimiz babymoon, sağlık, turizm ve hatta pazarlama üçgeni bağlamında ele alınabilmektedir. Dolayısıyla babymoon içerisinde hangi tür aktivitelerin organize edildiği, bununla birlikte turizm odaklı etkileşimin ne şekilde yapılandırıldığı ve en nihayetinde bu sürecin hedef kitlelere pazarlanabilmesi aşamasında hangi tür mekanizmaların işletilebildiği önem arz etmektedir. Açıklamalardan hareketle bu çalışma, yükselen trenddeki babymoon konusunu sağlık turizmi kapsamında ele almakta ve bu çerçevede gerçekleştirilen güncel çalışmaları inceleyerek, geleceğe yönelik çıkarımlar ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikli olarak babymoon ve sağlık turizmi bağlantısına dair kavramsal bir bilgilendirme ortaya konulmuş, ardından literatürdeki güncel çalışmaların araştırma süreçleri ve elde ettikleri bulgulara dair detaylar irdelenmiştir. Halihazırda literaratürün mevcut durumu ve küresel ölçekteki gelişmeler sa ğlık turizminin ilerleyişini de yakından etkilemektedir. Dolayısıyla söz konusu ilerleyişe ilişkin çeşitli gelecek değerlendirmeleri de yapılarak kapsamlı bir öngörü birikiminin sunulması sağlanmıştır. Çalışmanın babymoon konusu içerisindeki sağlık turizmi araştırmalarına referans niteliği taşıyacağı, yeni çalışmalara önderlik edeceği düşünülmektedir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

SAĞLIK TURİZMİNDE DENEYİMSEL PAZARLAMA İÇİN GERÇEKLİK UYGULAMALARININ POTANSİYELİ

Sağlık turizmi kapsamında Deneyimsel Pazarlama ve Gerçeklik Uygulamaları kapsamını inceleyen bildiri çalışmamız:

Özet: Sağlık turizmi, sağlık hizmetlerini sunma noktasında ülkelerarası sınırların ortadan kaldırıldığı bir faaliyet alanı olarak dikkat çekmektedir. Sağlık turizmine ilişkin araştırmalar ve hem akademik hem de iş dünyası yönündeki uygulamalar bu faaliyet alanının önemini giderek artıracağını, sağlık turizminin hızlı bir ilerleyiş içerisinde olacağını göstermektedir. Sağlık turizminin söz konusu ilerleyişi hiç kuşkusuz ki gelişen teknolojinin de etkisi altındadır. Başka bir ülkede alacakları sağlık hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen sağlık turistleri, etkileşimi yüksek bilgilendirme platformlarına, yüksek teknoloji kullanan gösterimlere ve etkin iletişim mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Madalyonun diğer yüzündeki hizmet sağlayıcı sağlık turizmi şirketleri de başka ülkelerdeki hedef kitleler için gerekli bilgilendirmeyi oluşturmak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için etkili araçlar
kullanmak istemektedir. Benzer şekilde sağlık turizmi faaliyetlerinin kalbindeki sağlık çalışanları da müdahalelerini en çok ihtiyaç içerisindeki sağlık turistlerine yönlendirmeyi tercih etmektedir. Bu durum, sağlık turistleri, şirketler ve sağlık çalışanlarının küresel çapta en iyi şekilde eşleştirilmesi yolunda bilişim teknolojilerinine ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle internet ve ilgili iletişimetkileşim platformları sayesinde dijital dünyada etkileşen bireylerin ürettiği veriler, bilişim teknolojileri ile otomatik analiz süreçlerine aktarılabilmektedir. Ayrıca bilgisayar tabanlı teknolojilerdeki görselleştirme ve iletişim çözümleri de bireyler arası etkileşimi yükseltebilmektedir. Bireyler arası etkileşimin artırılması sadece bilgilendirme yönünde değil, aynı zamanda pazarlama yönünde de olanakları artırabilmektedir. Bu çalışma, verilerin otomatik analiz süreçlerine de katkı sağlayan, ancak daha çok bireylerin etkileşim seviyesini artırma yönüyle bilinen gerçeklik uygulamalarını sağlık turizminde deneyimsel pazarlama çerçevesinde incelemektedir. Bilindiği üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi farklı biçimlerle ortaya çıkan gerçeklik uygulamaları, bireylerin uzaktaki lokasyonlara ve başka bireylere etkileşimli bir biçimde ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Durum bu açıdan değerlendirildiğinde, sağlık turistlerinin gerçeklik platformlarını kullanmak suretiyle seyahat edebilecekleri ülkeler hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça etkili bir çözüm olacaktır. Hatta aynı sağlık turistlerinin sanal ortamlarda gezinerek alacakları hizmetler ve tecrübe edecekleri turizm süreçleri konusunda ön izleme yapabilmeleri, etkili sağlık turizmi çözümlerinin ve geleceğin şekillenmesi açısından kritik bir rol üstlenecektir. Sağlık turistlerinin sanal dünyada gerçekleştireceği etkileşimler neticede iş süreçleri açısından deneyimsel pazarlama stratejisine de bağlanmaktadır. Söz konusu çalışma gerçeklik uygulamaları, sağlık turizmi ve deneyimsel pazarlama bileşenlerini dikkate alarak öncelikli olarak kavramsal bir bilgilendirme ortaya koymuş, ardından mevcut çalışmaların değerlendirmesini yaparak sağlık turizminde geleceğin gerçeklik ve deneyimsel pazarlama ile nasıl şekillenebileceği konusunda görüşler türetmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Sağlık turizmi kapsamında engelli dostu mobil hizmetler ve etkin iletişime değinen bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Özet: Sağlığı koruma, iyileştirme, tedavi gibi amaçlara yönelik seyahatler olarak değerlendirilen sağlık turizmini gerek teorisyenler gerek uygulamacılar açısından, ilginin hızla arttığı bir alan olarak değerlendirebilmek mümkündür. Sağlık turizmi özellikle son yıllarda yıldızı parlayan bir alan gibi algılanansa da faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde geçmişinin eski Yunan imparatorluğu dönemine kadar dayandığını söyleyebilmek mümkündür. Günümüzde turizm, ekonomi ve kültürel etkileşim içerisinde farklı katma değer oluşturma potansiyelleri sağlık turizmi çalışmaların önemini günden güne artırmaktadır. Yaşadığımız dönem itibarıyla teknolojik gelişmeler ve küresel etkileşimler sağlık turizminde dönüşümlere sebep olmaktadır. Özellikle dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi sağlık turizmi alanında da değişimlerin yaşanmasına öncülük etmektedir. Mobil hizmetler ve mobil uygulamaların sağlık turizmi faaliyetlerinin hedef kitlelere ulaştırılması sürecinde kullanıldığı görülmektedir. Sağlık turizminin sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkes için gerekli olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, oldukça önemli bir kitlenin de engelli bireyler olduğu açıkça ortadadır. Engelli bireyleri turizm sektöründe olduğu gibi sağlık turizmi faaliyetleri içinde önemli bir niş pazar ve hedef kitle olarak kabul etmek gerekmektedir. Söz konusu hedef kitle ile sağlıklı bir iletişim sürecinin sağlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gereklilik engelli bireylerin sağlık turizmi hizmetlerine ulaşımını ve kullanımını kolaylaştıracaktır. Ayrıca iletişimin doğası gereği elde edilecek geribildirimler sorun ve aksaklıkların tespit edilip, çözümlenmesinin de yolunu açacaktır. Bu çalışmada engelli bireylere ya da sağlık-turizm alanlarına yönelik mobil hizmetler etkin iletişim bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca konu kapsamı sağlık turizmi boyutunda değerlendirilerek geleceğe yönelik yorumlarda bulunulmuştur.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Sağlık turizminde dijital dönüşümü incelediğimiz bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Özet: Sağlık turizmi özellikle günümüzde ülkeler arası seyahatin daha mümkün hale gelmesiyle birlikte önemini artıran bir kavram haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın farklı destinasyonlarda giderilebilmesi ve bu ihtiyaçlarla birlikte turizm yaklaşımlarının harmanlanması, sağlık turizmini geleceği oldukça parlak bir araştırma alanı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca insanların teknolojik araçlarla bilgiye erişim ve seyahat konusunda daha çok imkânlara sahip olması, gözleri dijital dönüşümün sağlık turizmi içerisindeki etkisine çevirmektedir. Dijital dönüşüm hayatın her alanını şekillendirmekte ve bunlar arasında sağlık turizmi de yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık turizminde dijital dönüşüm kavramını irdelemek, bu doğrultuda güncel eğilimleri ele alarak aynı zamanda geleceğe yönelik fikirler de ortaya koymaktır. Çalışmada yakın zaman ölçeğinde dijital dönüşümde anahtar rol oynayan konu başlıkları ele alınmış, yine gelecek süreçlerde farklı çalışmalara yol göstermesi adına çeşitli öngörüler açıklanmıştır.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Lojistik için Zeki Optimizasyon

Lojistik uygulamalarında zeki optimizasyon çözümleri için kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Intelligent Optimization for Logistics

Abstract: Optimization has been a remarkable problem solution approach for especially real-world based cases. Since first use of classical optimization techniques, many different fields in the modern life have benefited from them. But after a while, more advanced optimization problems required use of more effective techniques. At this point, Computer Science took an important role on providing software related techniques to improve the associated literature. Today, Artificial Intelligence based intelligent optimization techniques are widely used within optimization problems. Objective of this paper is to provide a brief look at to the use of intelligent optimization in Logistics field. It is clearly known that Logistics operations and managerial aspects of this field often deal with optimization based problems. So, it is thought that use of alternative, recent optimization techniques may give a light to further optimization problem solutions for the Logistics field. In this context, the authors believe that this paper will be an interesting reference for the literature of both Computer Science and Logistics.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2